Beware of Imposter Scams

The UTC does not collect funds or issue refunds on behalf of utility companies. If you think that you have been targeted by this scam, please contact your utility company immediately.

Pro-Equity Anti-Racism, Chống Phân Biệt Chủng Tộc – Ủng Hộ Công Bằng (Pro-Equity Anti-Racism, PEAR)

Cam Kết của Cơ Quan

Ủy Ban Vận Tải và Dịch Vụ Tiện Ích Washington mang sứ mệnh bảo vệ cư dân Washington bằng cách đảm bảo các dịch vụ vận tải và tiện ích do nhà đầu tư sở hữu là an toàn, công bằng, đáng tin cậy và có giá hợp lý.

Để hoàn tất sứ mệnh của mình, chúng tôi – Ủy Ban Vận Tải và Dịch Vụ Tiện Ích cam kết:

 1. Thúc đẩy tiếp cận công bằng các cơ hội và nguồn lực để giảm chênh lệch và cải thiện kết quả trên toàn tiểu bang thuộc chính quyền tiểu bang theo (RCW 43.06D.020);
 2. Là tổ chức chính quyền ủng hộ công bằng, chống phân biệt chủng tộc;
 3. Hợp tác với nhân viên của chúng tôi và các cộng đồng được hưởng dịch vụ từ các công ty được quản lý nhằm phát triển kế hoạch hành động chiến lược công bằng toàn diện, qua đó thu hẹp khoảng cách cơ hội và giảm chênh lệch, đồng thời thiết lập các phép đo lường kết quả để xác định hiệu quả tới từ những nỗ lực của UTC;
 4. Thường xuyên công bố và báo cáo các phép đo lường kết quả để chia sẻ hiệu quả tới từ những nỗ lực của chúng tôi trong công tác giảm chênh lệch, đồng thời mô tả cách chúng tôi đang vận dụng ý kiến đóng góp từ các cộng đồng được hưởng dịch vụ từ những chương trình đó.

Sắc Lệnh Hành Pháp 22-04

Vào tháng 3 năm 2022, Thống Đốc Jay Inslee đã ký Sắc Lệnh Hành Pháp 22-04, yêu cầu tất cả các cơ quan thuộc Tiểu Bang Washington triển khai chiến lược chống phân biệt chủng tộc, ủng hộ công bằng được gọi là Sổ Tay Chiến Thuật & Kế Hoạch PEAR dưới sự chỉ đạo của Văn Phòng Công Bằng (Office of Equity).

Chiến lược này yêu cầu UTC (Utilities and Transportation Commission, Ủy Ban Vận Tải và Dịch Vụ Tiện Ích) phải:

 • Phát triển Kế Hoạch Hành Động Chiến Lược PEAR để xác định các khoảng cách công bằng tại UTC và ưu tiên cách giải quyết những khoảng cách đó.
 • Thành lập đội ngũ PEAR của cơ quan với nhân viên tới từ tất cả các cấp và lĩnh vực trong ủy ban, qua đó giúp xây dựng và triển khai kế hoạch hành động chiến lược.
 • Thành lập Nhóm Công Tác Cố Vấn PEAR bên ngoài để mời công chúng và các cộng đồng chịu tác động cùng tham gia đánh giá và cải thiện các quy trình của UTC.
 • Gửi báo cáo hoạt động PEAR hàng năm tới Văn Phòng Công Bằng.

Tiến Trình Hiện Tại

 • Vào mùa hè năm 2022, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ PEAR nội bộ để bắt đầu triển khai công việc.
 • Chúng tôi đã thu thập phản hồi ban đầu của công chúng về khoảng cách công bằng tại UTC thông qua khảo sát công khai và phiên lắng nghe ý kiến.
 • Chúng tôi hiện đang thành lập Nhóm Công Tác Cố Vấn PEAR – hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị mong muốn tham gia!
 • Chúng tôi sẽ gửi bản Kế Hoạch Hành Động Chiến Lược PEAR đầu tiên cho Văn Phòng Công Bằng vào ngày 1 tháng 9.

Đăng ký

Cập nhật thông tin mới nhất về công tác PEAR của UTC bằng cách đăng ký tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi.